Standpunt VVD over Burgerinitiatief Onze Pietersberg

Standpunt VVD over Burgerinitiatief Onze Pietersberg

 

De fractie heeft zich uitgebreid laten informeren door de verschillende partijen over dit burgerinitiatief. Daaruit kunnen we concluderen dat er onvoldoende nut en noodzaak is om nogmaals uitgebreid over de St. Pietersberg te spreken. Immers in 2014 is na een uitgebreid traject met ruim 40 verschillende instanties een visie tot stand gekomen over de berg. Er is een bestemmingsplan vastgesteld in 2013 met duidelijke kaders en er zijn strenge regels van toepassing omdat het een natura 2000 gebied betreft. De indieners zelf geven ook aan dat er voldoende beleid ligt, maar zij maken zich vooral zorgen om de handhaving hiervan. Concrete voorbeelden die in het strijd zijn met het bestemmingsplan zijn er op dit moment niet. Wel is men druk bezig met invulling van de natuurdoelen zoals die zijn geformuleerd binnen -Natura 2000-. En uit de gesprekken blijkt dat de indieners zich vooral zorgen maken om een aanpassing van een bestemmingsplan. Als het daarom gaat dan zijn er duidelijke afspraken hoe je als burger je mening kunt geven. Daar is een burgerinitiatief niet voor bedoeld, daarom steunen wij dit initiatief niet.