Bijdrage VVD op de Begroting 2021

Begroting 2021

-        Correcties: Het samenstellen van de begroting is mensenwerk en er kunnen altijd wel een of meerdere fouten insluipen. Dat met de aanstelling van een nieuwe directeur en wethouder alle problemen in het sociale domein niet zijn opgelost is voor de VVD duidelijk. Begrotingen en jaarrekeningen horen echter een juiste weergave van de financiële positie van onze gemeente te zijn, waarin alle eerder genomen besluiten op de juiste manier zijn verwerkt. Dit moet de volle aandacht hebben van het college, maar zeker ook van de ambtenaren.

**

Deze begroting is voorafgegaan door een pré-begroting. Deze hebben wij in een lang debat behandeld en vervolgens geamendeerd vastgesteld. Wat daarin besloten is, gaat mijn fractie hier niet nog eens van commentaar voorzien. Dat is vastgesteld en hierover heeft iedereen zijn zegje gedaan.

Om de begroting 2021 en de komende begrotingen sluitend te krijgen moeten wij een behoorlijk deel van onze reserves aanspreken, anders komen wij onder preventief toezicht van de provincie staan. Pas in 2024 gaan, als alles goed gaat, onze reserves weer toenemen. Een beeld waar mijn fractie niet blij van wordt, maar het is helaas niet anders.


Nu een aantal opmerkingen over de begroting 2021                                                                      

Bedrijfsvoering: Op pagina 144 van de begroting staat: “Maastricht dient meer in control te komen”. Alle veranderingen beginnen met inzicht. Het verheugt de VVD dat het college de aanbevelingen van het KPMG-rapport in daden omzet. De sturing van de organisatie wordt gewijzigd met het doel beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Prioriteit wordt gegeven aan het in control komen van inkoop, subsidies en financiën. Om de hierbij noodzakelijke veranderingen door te voeren is informatievoorziening van levensbelang voor de organisatie.

In de cijfers over de bedrijfsvoering wordt vermeld dat er in onze gemeente qua Formatieontwikkeling tot 1 september 2020 30 fte’s zijn bijgekomen t.o.v. 2019. Wij begrijpen dat onze gemeentelijke organisatie voor uitdagende en gecompliceerde taken staat, maar de VVD vraagt toch aandacht voor de omvang en de kosten van onze organisatie. In deze moeilijke tijden, waarin velen de broekriem moeten aanhalen, moet onze gemeentelijke overheid streven naar een efficiënte organisatie ten dienste van onze burgers. Een vacaturestop is in de ogen van de VVD een te rigoureuze maatregel, omdat onze organisatie niet altijd de juiste mensen voor een bepaalde opdracht heeft. Externe inhuur voor een project is ook een optie. Daar maakt het college ruim gebruik van. Als de trend tot en met september doorzet dan gaan wij richting de € 18 miljoen. Dat is een heel hoog bedrag en een heel sterke stijging. Hebben wij nu te weinig kennis in huis of zijn de diverse projecten te complex, zodat alleen gespecialiseerde bureaus deze opdrachten aankunnen? Zijn 2019 en 2020 uitzonderlijke jaren of vlakt de externe inhuur geleidelijk weer af? Graag een antwoord van de wethouder.


In de begroting 2021 staan een aantal nieuwe ontwikkelingen

-        Verslechtering prognose jeugd: Hier schrikt mijn fractie weer van € 5,5 miljoen negatief in 2020 en € 3 miljoen negatief in 2021 na verwerking van bezuinigingen. Vooral veroorzaakt door volumestijging en verzwaring van de jeugdzorg. Op de een of andere manier zullen wij een halt moeten toeroepen aan de onbeheersbare kosten van de jeugdzorg. Hoe komt het dat een steeds groter deel van onze jeugd problematisch gedrag vertoont? Tot nu toe zijn ouders, instellingen en gemeente niet in staat dit probleem op te lossen. Het kan echter zo niet verder gaan. In de Pré-begroting wordt gedacht aan het invoering van een subsidie- en budgetplafond. Graag horen wij van de wethouder de laatste stand van zaken.

-        Verslechtering prognose WMO: Ook hier een behoorlijke kostenstijging in 2020 namelijk € 2 miljoen euro en een aanvullend tekort in 2021 van € 476 duizend. Ook hier wordt in de Pré-begroting gesproken over een subsidie- en budgetplafond. De VVD wil graag van de wethouder weten wat de stand van zaken is.

-        Prognose BsGW: De laatste jaren zijn de diverse belastingopbrengsten een stuk hoger uitgevallen dan geprognotiseerd in onze begrotingen. Ook in 2020 is dit het geval met een voordeel van maar liefst bijna € 500.000,00. Naar aanleiding van deze structurele meeropbrengsten, verzoekt de VVD het college uiterst terughoudend te zijn met belastingverhogingen en het invoeren van nieuwe belastingen. Om gaten te dichten wordt in onze ogen te gemakkelijk naar de belastingen gekeken. De VVD fractie is met pijn in het hart akkoord gegaan met een aantal belastingmaatregelen voor de komende jaren, waaronder een met 2,4 % geïndexeerde onroerende zaakbelasting, waarover 3% extra belasting wordt geheven, zodat deze in 2021 stijgt met 5,47%. Met deze verhogingen is in onze ogen wel een grens bereikt.

-        Onze positie op de lokale lastenladder: maakt dit duidelijk. Bij de 37 gemeenten van meer dan 90.000 inwoners staat Maastricht qua lastendruk in 2020 op plaats 27 van de 40. In 2019 was dat plaats 21. Plaats 1 is de laagste in lasten. Maastricht heeft in 2020 8% hogere lokale lasten dan de gemiddelde lasten van 90.000+ gemeenten. In 2021 komen daar de extra belastingverhogingen bovenop. 

-        Investeringen: De VVD fractie benadrukt het belang om te blijven investeren. In economisch slechte tijden is men vaak geneigd investeringen “on hold” te zetten en dat is de ogen van de VVD niet de juiste weg. Wij moeten anticyclisch reageren. De rente is momenteel historisch laag. Zoals het er nu naar uitziet blijft dit voorlopig ook zo. Wij kunnen dus investeringen naar voren halen. Dit is goed voor onze stad, onze werkgelegenheid en onze economie. Als je momenteel door onze stad loopt en dat doe ik vaak omdat ik er woon zie je dat de winkelleegstand schrikbarend toeneemt. Een leegstand in de binnenstad van 100 panden is in toekomst niet irreëel. Enkele pandeigenaren zijn reeds begonnen de bovenste verdiepingen van hun winkels te verbouwen tot appartementen. In het verleden heeft Maastricht dit grootschalig opgepakt met “Wonen boven Winkels”. De VVD vindt het een goed idee om hier weer eens serieus naar te kijken. Als er boven de winkels woonruimtes worden gecreëerd, dan drukken niet alle lasten van een pand op de onderste verdieping en kan de winkelhuur omlaag. Zo wordt winkelleegstand voorkomen en wordt er extra woonruimte in onze mooie binnenstad gecreëerd. Graag een reactie van de wethouder.


Het jaar 2021 zal een spannend jaar worden voor onze gemeente. Zal de coronapandemie ons blijven achtervolgen of komt er een vaccin dat onze gezondheid gaat beschermen? Nemen wij hierna ons gewone leven weer op of zullen wij te maken krijgen met blijvende veranderingen en welke zijn dat? Om dit alles te overzien is er volgens de VVD voor onze stad een gemeenschappelijke visie nodig. Op welke manier deze tot stand moet komen weten wij nog niet. Zeker is dat het een visie van onze raad moet worden.