Bijdrage VVD over de Pre-Begroting

De afgelopen periode hebben wij gezien dat veel partijen moeite hebben de consequenties van de bezuinigingen onder ogen te zien. Hoe wij het ook draaien of keren wij zullen uiterlijk in november € 25,7 miljoen moeten bezuinigen.

Bijdrage VVD Maastricht over de Pre-Begroting

De afgelopen periode hebben wij gezien dat veel partijen moeite hebben de consequenties van de bezuinigingen onder ogen te zien.

Hoe wij het ook draaien of keren wij zullen uiterlijk in november € 25,7 miljoen moeten bezuinigen. Dit hebben Gedeputeerde Staten onlangs nog op vragen van de PvdA en 50+ bevestigd.

Veel is gezegd over het KPMG-rapport. Hoofdzakelijk over de organisatie van onze gemeente, maar nauwelijks over de oplossingen die KMPG voorstelt om de financiële problemen in het Sociale Domein op te lossen. Als wij niet bezuinigen, daar waar de grootste tekorten ontstaan, dan blijft de kraan openstaan en zullen wij niet in staat zijn de tekorten op te vangen.

De Maastrichtse Maat beter gezegd alle bovenwettelijke voorzieningen zijn extra’s die het rijk niet perse nodig acht. Als je geld hebt en je kiest daarvoor dan is dat ok, maar als je geen geld hebt kun je dit ook niet uitgeven en zul je op zijn minst een aantal bovenwettelijke voorzieningen moeten schrappen of de toegang tot deze voorzieningen moeten beperken. Bijvoorbeeld door de inkomensgrens niet 110% van het wettelijk minimum te laten zijn, maar 105% of 100% afhankelijk van de financiële positie van de gemeente. Op deze manier worden de voorgestelde bezuinigingen

zeker gehaald.

Het college zoekt de oplossing echter binnen de verschillende domeinen. Een aantal bezuinigingen willen wij echter om diverse redenen beperken namelijk op.

Cultuur:

Als wij hier drastisch bezuinigen, dan zullen  de komende jaren bij culturele instellingen en in de toeristische sector arbeidsplaatsen vervallen en mensen afhankelijk worden van een uitkering. Dan wordt het sociale domein dus extra belast. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wel blijft de VVD zoals u van ons gewend bent kritisch kijken naar de cultuurbegroting en leggen we de nadruk op cultureel ondernemerschap.

Economie:

Terugdraaien: bezuiniging “stimuleren circulaire economie” en bezuiniging “impuls creatieve maakindustrie”.

De VVD vindt het trouwens nooit verstandig om op economie te bezuinigen. Een gezonde economie creëert arbeidsplaatsen en voorkomt dat mensen afhankelijk worden van een uitkering en dat is iets wat toch zeker iedereen wil.

De economische gevolgen van Corona zijn in deze pre-begroting niet meegenomen. Momenteel wordt voor 2020 een krimp van 5,1% verwacht. Dit zal een enorme impact hebben op onze financiële positie. Onze economie is immers voor een belangrijk deel afhankelijk van toerisme en evenementen. Daar vallen momenteel de hardste klappen.

RTV Maastricht:

De bezuiniging verminderen met € 100.000,00 om RTV Maastricht in de lucht te houden, zodat zij kan werken aan een groter bereik en kan zoeken naar andere vormen van financiering.

De belastingmaatregelen:

Om het gat te dichten wordt naar de mening van de VVD- fractie het verhogen van de belastingen als de gemakkelijkste oplossing beschouwt. Het verhogen van de OZB-belasting is niet een belasting die de bovenlaag van de bevolking raakt, maar vooral de middeninkomens met een eigen huis. Zij hebben het nu reeds moeilijk door de economisch gevolgen van de coronacrisis en mogen dan ook nog meer OZB-belasting betalen.

Dit geld tevens voor huurders, die geconfronteerd worden met een extra huurverhoging bij doorberekening van deze belastingverhoging.

De evenementenbranche, een van de zwaarst getroffen sectoren, wordt met een extra heffing op de kaartjes belast, weliswaar in 2022 maar toch een lastenverzwaring. Dit geld ook voor reclamebelasting en de precariorechten, deze worden in 2022 verhoogd. Tenslotte wordt ook de (internationale) kenniswerker, die door de week in Maastricht werkt en in het weekend naar huis gaat aangepakt. Daar hebben wij de forenzenbelasting voor uitgevonden.

Dit zijn allemaal belastingmaatregelen waar de VVD niet echt warm van wordt, zeker niet in deze economisch moeilijke tijden. Gaat het lukken deze te schrappen of te verminderen?

Neen. De VVD maakt deel uit van een brede coalitie en dat kent zijn beperkingen zeker in tijden van grote bezuinigingen. De VVD vindt wel dat zij een behoorlijke bijdrage levert aan de oplossing van het tekort en ziet dit als een grens die niet overschreden moet worden.

Momenteel gaat de coalitie akkoord met een bezuiniging van ongeveer € 10 miljoen in het sociale domein. Volgens ons is dit op termijn niet genoeg en zullen wij bij de begroting in november meer moeten bezuinigen. Onze begroting moet dan immers sluitend zijn.

Polderen is een typisch Nederlands fenomeen en wij ontkomen daar helaas niet aan. Het is gedurende lange onderhandelingen, voor alle coalitiepartijen, een kwestie van geven en nemen. Met als resultaat een gezamenlijke motie en amendement waar de VVD achter staat.

Wij stemmen, met in achtneming van het amendement, in met de beslispunten van de pre-begroting.