Artikel 47 vragen VVD - Kwaliteit bezuinigingsvoorstellen pre-begroting 2021

Maastricht staat voor een zeer moeilijke opgave. De tekorten op de begroting zijn enorm opgelopen, waar de alsmaar stijgende kosten binnen het sociaal domein de oorzaak van zijn. De Raad staat aan de vooravond van moeilijke beslissingen. Beslissingen die onvermijdelijk zijn, maar die wel gebaseerd moeten zijn op solide informatie en onderbouwing. Middels een Raadsinformatiebrief d.d. 24 juni 2020 deelt het College mede dat de maatregel ‘dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensport’ wordt geschrapt uit de bezuinigingsvoorstellen nadat het College een ‘globale verkenning’ heeft uitgevoerd. Inhoudelijk wellicht geen verkeerde keuze, maar toch verbaast het de VVD dat binnen een week na publicatie van de pre-begroting, de eerste maatregel onuitvoerbaar dan wel onrealistisch blijkt.
De vragen die de VVD aan het College heeft gesteld, leest u hier.