Onze standpunten op de begroting 2019

Begroting 2019

 

Sociaal

De begroting voor het jaar 2019, de eerste van de nieuwe coalitie. De werkeloosheid is omgeslagen van een teveel aan arbeidskracht naar een gebrek. De economie floreert. Wij willen daar zo veel mogelijk mensen van laten profiteren. hetgeen niet eenvoudig is. Ondanks een groot aantal regelingen, die zeker bijdragen aan de armoedebestrijding, neemt bij een aantal inwoners de armoede toe. Dat baart de VVD zorgen. Wij vinden het belangrijk dat er een diepgaande analyse komt. Wat is het effect van de huidige middelen die wij inzetten? Hoe gaan wij mensen helpen zelf redzaam te zijn? In het coalitieakkoord is hier veel aandacht voor Het college heeft al een aantal acties uitgezet. Het zou mooi zijn als wij samen het verschil weten te maken.

De grote tekorten in het sociale domein laten zien dat ook hier nog een hele weg te gaan is. We kunnen echter niet achterover leunen, anders zullen deze tekorten steeds verder oplopen. Om dit tegen te gaan is een blijvende lobby om meer geld richting Den Haag noodzakelijk. Wij kunnen echter niet alles op het rijk afschuiven. De draaikoppen in het sociale domein zullen ook noodzakelijk zijn om een goede financiële balans te vinden.

 

Financiën

Om de begroting sluitend te maken hebben wij € 6.282.000,00 aan incidentele dekking nodig. D.w.z. die onttrekken wij aan de diverse reserves. Dat doen wij niet voor de eerste keer. De reserves zijn daar voorbestemd, maar wij kunnen hier niet eindeloos mee doorgaan. Door de vele claims is de investeringsruimte is zeer beperkt. Wij kunnen daardoor niet alle geplande investeringen uitvoeren. In een zich zeer snel, op alle gebieden ontwikkelende samenleving is dit een slechte zaak. Voldoende geld voor investering is absoluut noodzakelijk. Aandacht verdient verder de structurele exploitatieruimte. Dit is structurele baten minus structurele lasten. Deze is negatief d.w.z. er is geen structurele ruimte om tekorten of extra lasten op te vangen binnen deze begroting. Het weerstandsvermogen geeft aan dat wij net in staat om incidentele tegenvallers op te vangen. Al met al is onze financiële positie voldoende, maar ook niet meer dan dat.

 

Duurzaamheid en milieu

Onze stad investeert in duurzaamheid. Duurzame energie is noodzakelijk om in de toekomst voldoende energie te hebben. Er zijn echter veel nieuwe energiebronnen die nog volop in ontwikkeling zijn. Een keuze voor een verschillende soorten energie lijkt ons daarom verstandig.

Een goed milieu is van velerlei factoren afhankelijk en de ligging van onze stad is zeer een belangrijke factor. Wij zijn allemaal gebaat bij een goed milieu en de VVD steunt zeker maatregelen die leiden tot een beter milieu. Het is algemeen bekend dat de VVD geen voorstander is van een milieuzone. Diverse rapporten tonen aan dat de positieve effecten op het milieu nauwelijks meetbaar zijn. Na afwijzing van de minister betreffende de invoering van een Duits vignetsysteem is er volgens de VVD een nieuwe situatie ontstaan. Wij hadden daarover graag meer informatie gehad en hebben om een extra raadsronde voor de jaarwisseling gevraagd. Het verheugt ons dat de wethouder onze vraag om meer informatie deelt.

Wij hebben wel nog een vraag over de investering van € 5.- miljoen voor de milieuzone. Vindt de wethouder het niet voorbarig om deze nu reeds op te nemen, aangezien dit dossier nog een groot aantal onzekerheden bevat?

Het sparen voor overname Q-park garages bekijkt mijn fractie sceptisch. Samenwerking met Q-park heeft onze voorkeur. Zij zien immers als geen ander de technische veranderingen op het gebied van mobiliteit en zullen daar zeker op inspelen. Wij kunnen beter profiteren van de kennis van dit wereldomvattend bedrijf, dan dat wij alleen onze weg moeten zoeken in de complexe wereld van de mobiliteit. Parkeergarages zijn voor veel steden een hoofdpijn dossier. Daar zitten wij niet op te wachten.

 

Economie          

De VVD kan zich prima vinden in de economische programma doelstellingen: Maastricht een duurzame, internationaal georiënteerde kenniseconomie, waarin voor burgers voldoende banen op alle niveaus bereikbaar zijn. Een onderdeel van het economisch beleid is de maakindustrie. In deze begroting wordt deze industriële activiteit slechts één keer genoemd en dan in verband met de Creatieve Maakindustrie. De traditionele maakindustrie verdient zeker onze aandacht. Zij is inventief en zorgt voor een behoorlijk aantal arbeidsplaatsen. Wij zullen waar mogelijk haar goed moeten faciliteren. Robotisering wordt nergens genoemd, toch zal deze een enorme inpakt hebben op onze samenleving, zowel voor producent en als voor gebruiker. Wij raden het college aan deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen.

 

Bestuur en ondersteuning

De VVD vindt het ook zorgelijk dat wij jaarlijks per saldo 1000 inwoners verliezen aan de Randstad. Wij zullen beter aan ons imago moeten werken niet alleen aan dat van internationale universiteitsstad, maar zeker ook als een vestigingsstad met voldoende carrièrekansen. Studenten moeten zich tijdens hun studie hier welkom voelen. Stigmatiseren van deze groep helpt niet echt bij het maken van een keuze om zich hier blijvend te vestigen. Maastricht moet een stad zijn, waarin bewoners, met wederzijds respect voor elkaar, de kans krijgen zich volop te ontplooien.

 

Veiligheid

De VVD is blij met het uitbreiden van de capaciteit handhaving met 3 fte’s voor verschillende doeleinden. Of dit genoeg is weten wij niet, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. In verschillende stads- en raadsrondes kwam het onderwerp vaak ter sprake voor de oplossing van diverse problemen. Feit is echter dat als je regels stelt. Je ook moet zorgen dat deze gehandhaafd worden, anders worden regels een farce en kunnen wij ze beter afschaffen.

 

Cultuur

Er zijn diverse ontwikkelingen/dossiers binnen het culturele  veld die onze aandacht vragen: 
1. De transitie Kumulus - Natuur Historisch Museum en Centre Céramique.
2. Verdere invulling geven aan het popbeleid.
3. Rijksbeleid als het gaat om stedelijke cultuurregio.
4. De verzelfstandiging van het Theater aan het Vrijthof.
5. Resultaten innovatieagenda cultuur met voor ons een belangrijk onderdeel de cultuurscan, zodat we als raad inzicht krijgen wat het maatschappelijk en economisch rendement is van onze bijdrage aan de verschillende culturele instellingen en organisaties.

Bij de behandeling van deze dossiers zijn drie begrippen voor de VVD van belang namelijk: cultureel ondernemerschap, divers en breed publieksbereik en samenwerking.

 

Wonen

De VVD maakt zich wel grote zorgen over de legalisatie van kamerverhuurpanden. Een groot aantal verhuurders heeft zich nog niet aangemeld. Het risico bestaat dat bij strikte handhaving veel huurders op straat komen te staan en dat in een al overspannen huurmarkt. Wij zijn geen voorstander van extra beperkende maateregelen om kamerverhuur c.q. appartementen splitsing tegen te gaan. De regeling 40 kamers, 40 appartementen en 40 eenheden door herbestemming van monumentale niet-woongebouwen zet onze stad immers op slot en geeft geen enkele ruimte om, indien de markt er om vraagt, extra kamers en appartementen te ontwikkelen.

 

Stadsontwikkeling

De VVD wacht met spanning op de uitkomst van de studie Ontwikkeling locatie Landbouwbelang. Het dossier heeft onze blijvende aandacht. De hoogte van de jaarlijkse kosten ad. € 18.500,00 geven volgens de VVD een vertekend beeld, aangezien er jaarlijks € 236.000 rentekosten op de boekwaarde worden bijgeschreven. Indien, bij verkoop van het Landbouwbelang, de verkoopprijs onder de boekwaarde komt te liggen, zal dit de onrendabele top van de WOM Belvédère negatief beïnvloeden. D.w.z. ons gewoon geld gaan kosten. De VVD hoopt dat bij de volgende begrotingsbehandeling een ontwikkelaar druk bezig is met het Landbouwbelang, zodat ook dat deel van de Belvédère met name het Bassin de mooie entree krijg dit het verdient.

Jammer vinden wij dat het structurele overleg tussen Maastricht, Riemst en Lanaken is beëindigd. De provincies Belgisch en Nederlands Limburg gaan een grensoverschrijdende Woonmonitor ontwikkelen. Kan mij voorstellen dat dat wel even gaat duren. Het rechtstreekse contact met je buren lijkt ons te belangrijk om dat alleen aan andere instanties over te laten.

 

Tot slot

Er is een eerste aanvang gemaakt met de uitvoering van het coalitieprogramma 2018-2022. Een programma, waarin de VVD vertrouwen in heeft en dat onze stad in de komende jaren door goede en minder goede tijden zal leiden.