Begroting 2018

De VVD Maastricht bespreekt de begroting van 2018 in de Raadsvergadering.

Begroting 2018

Het verheugt de VVD dat het college stelt dat, ondanks een groot aantal ingrijpende veranderingen op financieel gebied onze stad financieel gezond is. Dit is noodzakelijk voor nieuwe investeringen. Deze worden wel is waar, door afloop van een aantal grote projecten op termijn minder, maar er is ook geld nodig voor het financieren van nieuwe projecten. Onze stad staat er op economisch gebied goed op en daar profiteren velen, maar niet allen van.

Maastricht heeft net, als de rest van ons land te maken met een groeiend aantal inwoners die onze gedigitaliseerde en in de toekomst gerobotiseerde samenleving niet meer kunnen bijbenen. Vaak zijn gebrek aan opleiding of verkeerde opleiding hieraan debet. Het gevolg is echter dat inkomensverschillen en een groot gevoel van onbehagen toenemen. Men voelt zich buitengesloten. De komende jaren zal het nog een hele opgave zijn, deze verschillen te overbruggen en iedereen van onze voorspoed te laten profiteren.


Economie.


Met een werkloosheidspercentage van 4% ligt Maastricht onder het landelijk gemiddelde van 5,1%. Ook het aantal banen en bedrijfsvestigingen maken een positieve ontwikkeling door en stijgen met respectievelijk 0,7 en 2,6%. Een goede ontwikkeling die, zoals het er nu naar uitziet, het komende jaar, verder zal toenemen. Met een winkelleegstand van nog geen 6% moet Maastricht alleen Amsterdam en Utrecht voor zich dulden. Een teken dat wij o.a. ons goudklompje binnenstad helemaal uit de crisis hebben gehaald.

De keerzijde van deze positieve ontwikkelingen is een krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven in onze stad slagen er amper in gekwalificeerde werknemers aan te trekken. Hetgeen tot het vertrek van ondernemingen kan leiden. Samen met ondernemers en onderwijs zullen wij versterkt moeten inzetten op her- en bijscholing, zodat wij nieuwe en bestaande arbeidsplaatsen kunnen scheppen en behouden. Noodzakelijk voor een dynamische en innoverende stad. Dit zal nog een hele uitdaging worden. Wij kunnen dit alleen bereiken door samenwerking met onze regionale partners. Een goed voorbeeld hiervan zijn de diverse campussen onder de naam Brightlands, waar de Health Campus Maastricht een van de vier campussen is. Hierdoor zijn wij ook in staat gekwalificeerde mensen aan ons te binden.

Financiën.

Begin 2018 heeft onze gemeente, zoals het er nu naar uit ziet € 164,4 miljoen en reserves (ontstaan door overschotten op de balans of planmatig gerealiseerde bestedingsdoelen) en € 39,6 miljoen aan voorzieningen (verplichte dekking risico’s). Samen € 204 miljoen. Een bedrag waar menige gemeente jaloers op zal zijn. Dit bedrag is opgebracht door de belastingbetalers. De VVD vraagt zich af of het bedrag aan bestemde reserves zo hoog moet zijn. Het is vaak voor college en raad geruststellend, als er overal potjes voor zijn, maar de bestemming ligt dan wel vast en kan negens anders voor worden ingezet. Met een algemene reserve  € 4.724 miljoen) ligt dat anders, dit geld is vrij inzetbaar. De VVD lijkt het verstandig om eens goed te kijken of alle bestemmingsreserves nog wel up to date zijn. Ondanks de economische voorspoed is het niet alles goud wat er blinkt. De financiering van de tekorten in de Jeugdopvang en de WMO zal nog een behoorlijke opgaaf worden om deze in goed banen de leiden. Een geraamd te kort van 13,5 miljoen euro, exclusief overschot Buigmiddelen, is niet niks. Wij hopen dat door dekking draaiknoppen sociaal deze tekorten in de toekomst beperkt kunnen worden.

Bestuur en Dienstverlening

De provincie is met het project Besturen blijft vooruitzien een belangrijke speler op het gebied vaan de regionale samenwerking. Steeds meer blijkt dat kleinere gemeenten de hun toegewezen taken, vooral op het gebied van de drie decentralisaties, niet kunnen aankunnen. Deze gemeenten besteden deze taken noodgedwongen uit aan grotere gemeenten. In principe is daar niets op tegen, mits deze werkzaamheden kostendekkend kunnen worden verricht. Dat is volgens de VVD niet het geval. Wij verzoeken de wethouder er op toe te zien dat alle voor derden gemaakte kosten ook in rekening worden gebracht, zodat iedere gemeenten een reëel beeld krijgt van alle kosten. Dit is noodzakelijk in het kader van een goede samenwerking en een eventuele herindeling.

Veiligheid

Het verheugd mijn fractie dat uit de Maastrichtse beleidsindicatoren blijkt dat het subjectieve veiligheidsgevoel is toegenomen. Er is daar vaak veel discussie over, maar de cijfers spreken voor zich. Uit de cijfers over de objectieve veiligheid blijkt dat het aantal geregistreerde misdrijven ook aanzienlijk is gedaald. De inzet op de bestrijding van drugsoverlast is ook lonend. Deze overlast is zelfs meer afgenomen dan het landelijk gemiddelde. Volhouden is hier het credo, anders kunnen deze goede cijfers zo maar weer te niet gedaan worden. Over ondermijning maakt de VVD-fractie zich wel zorgen. Wij zien nog te veel winkels in bepaalde sectoren, zoals nagelstudio’s, kapsalons en telefoonwinkels, waarvan wij ons afvragen of deze niet gebruikt worden voor het witwassen van geld. Wij vragen het college dit goed te monitoren. Nog een laatste puntje betreffende de veiligheid van wonen. In de begroting staat dat conform eerdere besluitvorming het huidige gebruik van het Landbouwbelang, totdat een nieuwe invulling is gevonden, veilig gecontinueerd wordt. In een brief van de gemeente aan de Belvédère WOM (d.d. 19 april 2017, ref.: 17-0480TH-002) staat dat de veiligheid van het landbouwbelang niet getoetst wordt aan het niveau van het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit bevat minimale eisen van de Rijksoverheid voor o.a. het veilig gebruik van bouwwerken, zodat de veiligheid van gebruikers altijd gewaarborgd moet zijn. Kan het college, door het niet naleven van het Bouwbesluit de veiligheid van de gebruikers garanderen. Zo niet, welke maatregelen is het college dan van plan te nemen.


Kunst en cultuur

Er speelt veel op het terrein van cultuur. Er wordt volop gewerkt aan de transitie Kumulus, Centre Céramique en Natuur Historisch Museum Maastricht. Een vernieuwend popbeleid is in de maak en de verbouwing van de Muziekgieterij gaat van start. Verschillende innovatieve trajecten zijn opgestart. Als deze daadwerkelijk worden geïmplementeerd, dan kunnen spreken wij van een geslaagde innovatie. De VVD roept het college dan ook op om dit proces goed en zorgvuldig te begeleiden.

Tot slot kijken wij naar de oplevering van de cultuurscan, zodat wij inzicht krijgen in het maatschappelijk en economisch rendement van de verschillende culturele activiteiten. Dat is voor de VVD een goede zaak, want het geeft ons en vooral de burger inzicht of wij het geld binnen de cultuursector goed en doelmatig besteden.  

Onderwijs

Talent moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Onderwijs is de plek bij uitstek, waar talent tot ontwikkeling kan komen. Een eerste vereiste hiervoor is een goede leeromgeving, waarin goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten kinderen de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Vrijheid van onderwijs is en blijft een speerpunt van de VVD. De vrijheid om een nieuwe school op te richten creëert concurrentie, die de kwaliteit van onderwijs verhoogt. Maar ook goed functionerende bestaande scholen zullen voldoende gefaciliteerd moeten worden om aan hun onderwijsverplichtingen te kunnen voldoen. Ook deze leerlingen hebben recht op een goede leeromgeving. Het kan niet zijn dat bepaalde langlopende afspraken met deze scholen worden opgeschort, omdat het geld op is. Graag horen wij op dit punt de mening van de wethouder.  

Dat ouders zelf kunnen bepalen naar welke school hun kinderen gaan is voor de VVD vanzelf sprekend. Daar mag niet aan getornd worden. Terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters is belangrijk. Zij zullen anders de aansluiting op de arbeidsmarkt verliezen en reeds op jonge leeftijd een beroep moeten doen op de sociale zekerheid. Preventief interveniëren bij risicogedrag is hier meer dan noodzakelijk.

Wonen

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Wonen heeft te maken met de buurt, veiligheid, geluidsoverlast en milieu. M.a.w. een schone en mooie omgeving, waar de mensen zich thuis voelen. De laatste financiële crisis is van enorme impact geweest op de woningmarkt. Huizen en ander onroerend goed daalden behoorlijk in waarde met alle gevolgen van dien. Woningcorporaties konden hun afspraken niet meer nakomen en moesten deze noodgedwongen herzien. Nu het gaat het weer een stuk beter met de woningmarkt en er wordt hier en daar al opgemerkt, dat wij weer te veel doorschieten met onze huizenprijzen. Om de doorstroming te bevorderen pleit de VVD voor meer huurwoningen in het middensegment. De behoefte aan sociale woningen zal goed gemonitord moeten worden, zodat deze afgestemd wordt op de toekomstige vraag (2022 voldoende sociale huurwoningen beschikbaar). Private en publieke partijen moeten versterkt inzetten op levensbestendige woningen, zodat de bewoners zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De VVD is sinds jaar en dag voorstander van eigen woningbezit en bepleit daarom voor meer starterswoningen en uitbreiding van het aantal vrije bouwkavels. De VVD koestert Maastricht als studentenstad. ROC Leeuwenborgh, Zuyd Hogeschool, Maastricht University en andere onderwijsinstellingen zijn een levensader van Maastricht geworden. Studenten zijn van wezenlijk economisch belang voor onze stad. Fijn wonen, studeren, werken en recreëren is belangrijk om Maastricht als studentenstad aantrekkelijk te behouden.

De VVD-fractie ziet niets in het normeren van het aantal studentenkamers per straat om eventuele overlast tegen te gaan. Overlast in welke vorm dan ook moet direct worden aangepakt. Zo houden wij onze stad leefbaar voor alle bewoners.

Sociale zekerheid

Betaald werk biedt de beste garantie op een zeker bestaan, omdat het zorgt voor structuur en betekenis aan het leven geeft. Het is een bron voor sociale contacten en geeft voldoening van een zelf verdiend inkomen. Voor mensen die in staat zijn om te werken moet een uitkering tijdelijk zijn en een overbrugging vormen naar een nieuwe baan. Voor migranten en statushouders is betaald werk de beste manier om de taal te leren en te integreren in onze samenleving.

Daarom moet de sociale zekerheid in het teken staan van het toe leiden naar betaald werk. Niemand hoeft aan de kant te staan. Iedereen moet kunnen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Zorg

Maastrichtenaren leiden hun eigen leven en hebben dan ook een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor hun eigen gezondheid. Preventie bevordert zelfredzaamheid. Voorkomen is beter dan genezen. Maastrichtenaren die zorg nodig hebben moeten er op kunnen rekenen dat zij de zorg krijgen die nodig is. Maastricht geeft jaarlijks ruim een kwart van haar begroting uit aan zorg. Van de rijksoverheid ontvangen wij onvoldoende middelen om aan de vraag voor zorg te voldoen. Het tekort dat hieruit ontstaat, moet door de gemeente worden opgevangen. Deze te korten dreigen de komende jaren zelfs op te lopen. Een blijvend tekort op de uitgaven van het sociale domein zal ten koste gaan van de dienstverlening op andere terreinen. Maastricht zal in als lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag versterkt moeten lobbyen om deze balans min of meer in evenwicht te krijgen. 

Mobiliteit

Grote infrastructurele maatregelen in onze stad, zoals de ondertunneling van de A2 en de verlegging van de Noorderbrug naderen hun voltooiing. Nu moet worden bekeken hoe de hierdoor ontstane voordelen ten volle benut kunnen worden voor verdere verbetering van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Voordat wij maatregelen nemen ter ontlasting van bepaalde weggedeelten moet er volgens mijn fractie eerst een goede analyse komen van het totale verkeersgedrag, zodat voorkomen wordt dat de oplossing van één probleem op een andere plaats problematische gevolgen heeft.

Tot Slot

Dit is de laatste begroting van deze coalitie. Een coalitie, die onze stad door woelige tijden naar rustiger vaarwater heeft gevoerd. Het coalitieprogramma is zo goed als uitgevoerd. Aandachtspunten zijn er zeker en nieuwe ontwikkelingen ten goede of ten kwade zullen zich aandienen. De VVD heeft vertrouwen in het bestuur en in de burgers van deze stad.


Samen zijn wij van ver gekomen. Het is een mooie plek om te leven, te werken en te studeren.