De Luchtkwaliteit in Maastricht

De kwaliteit van de lucht is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van onze stad. De VVD is dan ook blij met het rapport over de voorspellingen van de luchtkwaliteit en over eventuele maatregelen die deze luchtkwaliteit zouden kunnen verbeteren in Maastricht.

Allereerst constateren wij dat er in Maastricht al aan de wettelijke normen wordt voldaan, wat een goede en belangrijke ontwikkeling is. Daarnaast zijn we verheugd dat bij ongewijzigd beleid de luchtkwaliteit in Maastricht in de komende 10 tot 15 jaar sterk zal verbeteren.

Het lijkt de VVD echter niet verstandig om als ambitie, of zelfs eis, uit te spreken dat de luchtkwaliteit in Maastricht aan de WHO-normen zou moeten voldoen. Welke gevolgen zou het stellen van de WHO-norm hebben op bijvoorbeeld de planologische of infrastructurele plannen in Maastricht, vraag ik de wethouder. Stel dat bijvoorbeeld bij de verdere uitwerking van de plannen over Loods 5 in het Sphinx-gebied blijkt dat verkeer richting Loods 5 ervoor zorgt dat de WHO-norm ter plekke wordt overschreden; binden wij onszelf dan aan het verbieden van deze ontwikkeling?

Daarnaast blijkt duidelijk, zoals ook al eerder besproken, dat de meeste vervuiling van onze lucht van buiten de gemeente- of landsgrens komt. Wij als gemeente zijn dat ook beperkt in het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit in onze stad drastisch naar een hoger niveau te tillen. Uit het onderzoek over de eventueel te nemen maatregelen concluderen wij dat het invoeren van een milieuzonering in de binnenstad dan ook zeer weinig effect zal hebben op de luchtkwaliteit en de gezondheid van onze inwoners. Het idee om een milieuzonering in te voeren waarbij alle diesels met een bouwjaar van voor 2005 worden geweerd in de binnenstad en waarbij veel snor- en bromfietsen van voor 2011 worden geweerd in de hele gemeente vindt de VVD dan ook onnodig. Ik vraag de wethouder dan ook of hij het nodig acht om zulke zeer beperkende en stringente maatregelen te nemen terwijl het effect ervan minimaal is.

Daarnaast is het invoeren van een milieuzone in de stad verre van gratis. Naast een benodigde investering van 4 miljoen euro kost de zonering ook nog eens ruim 2 miljoen euro per jaar. Een behoorlijke smak geld voor zeer weinig effect.

Ten slotte vindt de VVD dat diverse milieuzones in verschillende gemeenten, met ieder hun eigen regels, zeer verwarrend werkt. Op het moment dat een voertuig is toegelaten op de weg door de daarvoor bevoegde instanties dan vindt de VVD het niet aan gemeenten om daar allerlei extra eisen aan te gaan stellen.

Concluderend vindt de VVD dat het invoeren van een brede milieuzonering in de binnenstad onnodig